บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

Homeบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

(Air Freight)

บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

     บริษัทฯมีบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่มีราคาสูงที่สุด เหมาะสมกับการขนส่งที่ใช้เวลารวดเร็ว และมีน้ำหนักไม่มากนัก บริษัทให้บริการทั้งขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศเชื่อมกับท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญทั่วโลก เหมาะสำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย สินค้าอันตราย เป็นต้น

 

Air cargo

     น้ำหนักที่ใช้ในการคำนวนค่าระวางการขนส่งนั้นจะยึดตามน้ำหนักใดที่มากกว่ากัน ระหว่างน้ำหนักตามปริมาตร (โดยคำนวณจากขนาดของสินค้า ซึ่งจะใช้กับสินค้าที่มีปริมาณมาก แต่น้ำหนักเบา กรุณาดูสูตรการคำนวณด้านล่าง)

สูตรการคำนวนหาปริมาตรเป็นหน่วยกิโลกรัม

ยาว(ซม.) × กว้าง(ซม.) × สูง(ซม.) หารด้วย 6,000

ตัวอย่าง : สินค้ามีน้ำหนักจริงโดยสุทธิ เท่ากับ 100 กิโลกรัม
ปริมาตรของสินค้า = 150 ซม. × 100 ซม. × 50 ซม. = 125 กิโลกรัม
ฉะนั้น น้ำหนักที่จะนำไปคำนวนค่าระวางการขนส่งคือ 125 กิโลกรัม ไม่ใช่ 100 กิโลกรัม