Incoterm 2020

HomeIncoterm 2020

Incoterm 2020

Incoterms ย่อมาจาก International Commercial Term หมายถึงเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ค้าและผู้ซื้อ ทำให้ทั้ง 2 ฝ่าย ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ