เกี่ยวกับเรา

Homeเกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท คิงครอส โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทคิงครอส โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศไทยและระหว่างประเทศ  ทางเรือ (Sea Freight), ทางอากาศ (Air Freight), ทางบก (Road Freight) โดยมุ่งเน้นการขนส่งสินค้า ข้ามแดนทางบก (Cross-Border) ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ จีนตอนใต้ ในรูปแบบของการนำเข้า, ส่งออก, ถ่ายลำ, ผ่านแดน (In-Transit) รวมทั้งดำเนินพิธีการศุลกากรและใบอนุญาตต่างๆครบวงจร

 

บริษัทฯมีเครือข่ายและเอเย่นต์อยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลก จึงสามารถให้บริการแบบ Door to Door โดยเราเป็นศูนย์กลาง (Hub) เพื่อเชื่อมต่อการขนส่งไปทั่วโลกแบบไร้พรมแดน (Seamless) สำหรับสินค้าทุกขนาด ทั้งสินค้าขนาดใหญ่ (Project Cargo) และสินค้าขนาดเล็ก (Express) ด้วยความตั้งใจในบริการของทีมงานเพื่อส่งมอบสินค้ารวดเร็วทันเวลา, ถูกต้อง ปลอดภัย และราคาคุ้มทุนที่สุด

 

นอกจากนี้ทางเรามีบริการพิเศษในการให้คำแนะนำต่างๆก่อนทำการขนส่ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด, เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเกิดขึ้น โดยยินดีแนะนำเรื่องเอกสารผ่านการใช้เขตการค้าเสรี, การขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้า, ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเข้า, กฏหมาย, ค่าภาษีในเบื้องต้น, วางแผนการส่งสินค้า, ช่วยพูดคุยต่อรองกับหน่วยงานอื่นๆ และรายงานความคืบหน้าในการขนส่งด้วยความใส่ใจ

About-us

วิสัยทัศน์ (Vision)

“THINK GLOBAL, LOCAL EXPERTS”

เป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่ลูกค้าไว้วางใจ (Reliability) เลือกใช้บริการเป็นอันดับ 1 โดยมีสาขาและเครือข่ายคุณภาพ (Quality) ให้บริการครอบคลุมครบทั่วชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขับเคลื่อนไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลกแบบไร้พรมแดน (Seamless) ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สำหรับสินค้าทุกขนาด ด้วย ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)

พันธกิจ (Mission)

ทุกฝ่ายทำงานอย่างมีวินัย รู้จักหน้าที่ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี ทำงานอย่างมีความสุขพร้อมให้บริการลูกค้าได้ตรงตามความต้องการสูงสุด

  • รวดเร็ว
  • ถูกต้อง
  • ทันเวลา
  • ราคาคุ้มค่าที่สุด
  • สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ไม่หยุดพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน