เกี่ยวกับเรา

Homeเกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท คิงครอส โลจิสติกส์ จำกัด

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน (In-Transit) และข้ามพรมแดน (Cross-Border) ระหว่าง

ไทยและประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมต่อไปยังทั่วโลกครอบคลุมทั้งทางบก/ทางเรือ/ทางอากาศ 

(Land/Sea/Air) ด้วยการขนส่งสินค้าหลากหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) 

มีรถขนส่งสินค้าหลายประเภทรองรับ (INTL Transport Permit) 

พร้อมประกันคุ้มครองสินค้า (Liability Insurance) 

รวมทั้งได้นำเทคโนโลยีในการติดตามสถานะสินค้ารายงานผลแบบ Real Time มาใช้

เพื่อความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ (Tracking System) 

พร้อมดำเนินพิธีการทางศุลกากร (Customs Clearance) 

ผ่านแดน/นำเข้า/ส่งออก (Transit/In-Transit/Import/Export) 

บริการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่คลังสินค้าชายแดน (Transloading) 

และทีมงานชายแดนพร้อมให้บริการทุกวันอย่างใกล้ชิดด้วยประสบการณ์

และมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี (Expert&Premium Operation Team)

กลุ่มประเทศที่เราให้บริการเชื่อมต่อการขนส่งกับไทย ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV 

กัมพูชา (Cambodia), ลาว (Laos), เมียนมา (Myanmar), เวียดนาม (Vietnam) 

ไปจนถึงมาเลเซีย (Malaysia) สิงคโปร์ (Singapore) และจีนตอนใต้ (South China)

 

บริษัทฯมีเครือข่ายและเอเย่นต์อยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลก จึงสามารถให้บริการแบบ

Door to Door โดยเราเป็นศูนย์กลาง (Hub) เพื่อเชื่อมต่อการขนส่งไปทั่วโลกแบบไร้พรมแดน 

สำหรับสินค้าทุกขนาด ทั้งสินค้าขนาดใหญ่ (Project Cargo) และสินค้าขนาดเล็ก (Express) 

ด้วยความตั้งใจในบริการของทีมงานเพื่อส่งมอบสินค้ารวดเร็วทันเวลา, ถูกต้อง ปลอดภัยและ

ราคาคุ้มค่าที่สุดกับลูกค้า นอกจากนี้ทางเรามีบริการพิเศษในการให้คำแนะนำต่างๆก่อนทำการ

ขนส่งเพื่อป้องกันความผิดพลาด, เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเกิดขึ้น โดยยินดีแนะนำเรื่อง

เอกสารผ่านการใช้เขตการค้าเสรี, การขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้า, ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเข้า, 

กฏหมาย, ค่าภาษีในเบื้องต้น, วางแผนการส่งสินค้า, ช่วยพูดคุยต่อรองกับหน่วยงานอื่นๆ และ

รายงานความคืบหน้าในการขนส่งด้วยความใส่ใจ

About-us

วิสัยทัศน์ (Vision)

“THINK GLOBAL, LOCAL EXPERTS”

เป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่ลูกค้าไว้วางใจ (Reliability) เลือกใช้บริการเป็นอันดับ 1 

โดยมีสาขาและเครือข่ายคุณภาพ (Quality) ให้บริการครอบคลุมครบทั่วชายแดนไทย

และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขับเคลื่อนไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งเชื่อมต่อไปยัง

ประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลกแบบไร้พรมแดน (Seamless) ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 

สำหรับสินค้าทุกขนาดด้วย ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)

พันธกิจ (Mission)

ทุกฝ่ายทำงานอย่างมีวินัย รู้จักหน้าที่ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี 

ทำงานอย่างมีความสุขพร้อมให้บริการลูกค้าได้ตรงตามความต้องการสูงสุด

  • รวดเร็ว
  • ถูกต้อง
  • ทันเวลา
  • ราคาคุ้มค่าที่สุด
  • สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ไม่หยุดพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ 

เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน