ค้นหาพิกัดและคำนวณภาษีขาเข้า

Homeค้นหาพิกัดและคำนวณภาษีขาเข้า

ค้นหาพิกัดและคำนวณภาษีขาเข้า

การคำนวณภาษีขาเข้าเป็นเรื่องที่ผู้นำเข้าทุกรายต้องทราบและสามารถคำนวณได้ในเบื้องต้น
เพราะค่าภาษีเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขาย คำนวณโดยใช้หลัก CIF ไม่ว่าจะนำเข้ามาด้วย Incoterm ใดก็ตาม ก่อนการคำนวณ ผู้นำเข้าต้องทราบ
Cost (ต้นทุนจาก Commercial Invoice)
Insurance (ประกันภัย แนะนำให้ซื้อประกันแบบเคลมได้)
Freight Note (ค่าขนส่ง)

อัตราอาการขาเข้า เช่น 3%, 5%
ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

สูตรการคำนวณ

1. (C+I+F) x อัตราอากรขาเข้า (%) = อากรขาเข้า
2. (C+I+F) + อากรขาเข้า x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม7% = ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. อากรขาเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม = มูลค่ารวมภาษีขาเข้าที่ต้องชำระ

ตัวอย่าง
อัตราแลกเปลี่ยนที่ USD 1 : THB 30
อัตราอากรขาเข้า 30%

Cost = USD 3,000
Insurance = USD 17 (ซื้อจากบริษัทประกัน 500 บาท)
Freight = USD 100

C= 90,000 THB
I = 500 THB
F = 3,000 THB
มูลค่ารวม CIF = 93,500 THB

1. อากรขาเข้า 93,500 x 30% = 28,050 THB
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (93,500+28,050)x7%= 130,058.50 THB
3. มูลค่ารวมภาษีอากรที่ต้องชำระ (28,050+ 130,058.50) = 158,108.50 THB